Home Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés

by TT Admin

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat >>

Felhasználási feltételek >>

 

Szolgáltatási szerződés

 

Szolgáltatói szerződés rekreációs és élménytúrák, terápiás túrák túravezetésére, ahhoz kapcsolódó kapcsolódó tanácsadás, szervezés  nyújtására

 

A Túraterápia és az ahhoz kapcsolódó weboldal Prognerné Csaba Katalin tulajdonát képezi. A szerződő Ügyfélre (továbbiakban Megrendelő), Prognerné Csaba Katalin egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató) által megfogalmazott feltételek érvényesek (továbbiakban részvételi feltételek). A részvételi feltételek el nem fogadása kizárást jelent a túrán való részvétel alól.

A Szolgáltató adatai: Prognerné Csaba Katalin

Cím: 3600 Ózd, Nemzetőr út 12.

Adószám: 68115283-1-25

1.) A megbízási szerződés a Megrendelő által kiválasztott, a Szolgáltató www.turaterapia.hu internetes oldalán, valamint Facebook oldalán  szereplő megrendezésre kerülő túrákra vonatkozó felkészülési tanácsadásra, túravezetői szolgáltatásra vonatkozik.

2.) A Megrendelő kizárólag az 1-es pontban megjelölt szolgáltatásra ad megbízást. Minden egyéb díjigényt, ami a túrán való részvételhez kapcsolódik (pl. utazás költsége, szállásdíj, belépők, étkezés, transzferek díja stb.) a Megrendelő saját maga fizeti meg a túra helyszínén közvetlenül a helyi szolgáltatónak. Az esetleges csoportos kedvezmény érvényesítése végett a Megrendelő(k) megbízást adhatnak a szolgáltatói díjak beszedésére és a helyi szolgáltató felé való kifizetésre (busz, vonat, belépők), de ebben az esetben is a díjfizetési tranzakció a Megrendelő és a helyi szolgáltató között valósul meg.

3.) A szolgáltatásra való szerződés életbe lépése:

 1. a) az internetes foglalás keretében, a szerződés elfogadásának megjelölésével, postai levél küldésével, valamint személyesen
 2. b) a túravezetői díj átutalásával lép hatályba a Megrendelő (illetve a Megrendelő által képviselt további résztvevő személyek) valamint a Szolgáltató között a jelentkezési lapon feltüntetett konkrét túrára.
 3. c) a meghirdetett túrán való megjelenés és a túravezetői díj készpénzben történő kifizetésével, illetve nyilatkozat aláírásával, melyben a Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződést megismerte és egyetért tartalmával.

4.) A szerződés életbelépése nem jogosítja fel a Megrendelőt a részvételre. Az adott külföldi túrán való részvételre a Megrendelő a túravezetői díj összegének megfizetése és a jelen Szerződés részvételi feltételeinek elfogadása révén, valamint érvényes utasbiztosítás felmutatásával válik jogosulttá. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a külföldi outdoor programok (túrázás) olyan jellegű tevékenységet jelentenek, melyhez elengedhetetlen utasbiztosítás megkötése. Ennek megkötését Megrendelő vállalja, tudomásul veszi, hogy a túrán csak ilyen biztosítással vehet részt. Amennyiben a Megrendelő a túra teljes időtartamára nem rendelkezik érvényes utasbiztosítással, úgy nem jogosult a túrán részt venni és ezen szerződés is érvénytelenné válik az adott túrára vonatkozóan. A kedvezményes csoportos utasbiztosítás megkötésére a Megrendelő megbízást adhat a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő a túravezetői díj értékét nem egyenlíti ki az út indulásáig, (egyes túrák kivételt képeznek, mely esetben a programtájékoztató külön jelzi az eltérést a szerződéstől) a Szolgáltató elállhat a szerződéstől, a jelentkezést semmisnek tekintheti.

5.) A túrákra a jelentkezés a túravezetői díj megfizetésével történik. A Megrendelő legkésőbb a jelentkezési határidőig köteles a teljes túravezetői díjat kiegyenlíteni.

6.) Amennyiben a Megrendelő nem tud részt venni az adott túrán, úgy a befizetett túravezetői díjat a 9.) pontban leírtak figyelembevételével bármelyik hasonló, számára érdekes túrára felhasználhatja. Ha a befizetett, igénybe nem vett túravezetői díj nem fedezi a másik túra teljes vezetési díját, a fennálló különbözetet ki kell egyenlítenie.

7.) A túravezetői díj minden esetben a meghirdetett programra vonatkozóan a következő tételeket tartalmazza: a Szolgáltató adminisztratív, szervezői és technikai túravezetési költségeit, valamint a felkészüléshez szükséges tanácsadást. Az egyes túráknál feltüntetett és esetlegesen felmerülő egyéb, külön fizetendő költségek megfizetése a Megrendelőt terheli a túra helyszínén, közvetlenül a helyi szolgáltatók felé.

8.) Ha a meghirdetett túra a minimális létszám elérésének hiányában nem indul, a Szolgáltatónak legkésőbb 3 nappal az indulás előtt jeleznie kell. Ebben az esetben a Megrendelő a következő lehetőségek közül választhat:

 1. a) Más túra program igénybevétele a 9. pontban szereplő díjtételek alkalmazása nélkül;
 2. b) A túravezetői díj emelése mellett ugyanazt a túrát alacsonyabb létszámmal elindítani, ha azt a Megrendelő igényli;
 3. c) A Megrendelő akár egyedüli jelentkezése esetén is jogosult a túrán részt venni, ha vállalja, hogy a minimális létszám összegéig megfizeti a teljes túravezetői díjat;
 4. d) A megfizetett túravezetői díj teljes összegének visszaigénylése.

9.) A részvétel lemondása, illetve „átváltása” egy másik túrára a következő lemondási-módosítási díjakat vonja maga után:

 1. a) A jelentkezési határidő előtt történő visszamondás (megrendelői elállás) esetén a túravezetői díj 10%-a bánatpénz a Ptk. 6:213 § (2) bekezdése értelmében;
 2. b) A jelentkezési határidőt követően a túra megkezdését megelőző 3 napig a túravezetői díj 50%-a;
 3. c) Az indulást megelőző napon a túravezetői díj 100%-a.

10.) A Megrendelő a túra időtartama alatt a túravezető túrára vonatkozó kéréseit és utasításait elfogadja és betartja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget élményvesztésért a túra során.

11.) A Megrendelő teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Szolgáltató által vezetett túrákon, ismerve annak objektív veszélyeit, saját felelősségére vesz részt. Megrendelő a túrák teljes időtartama alatt köteles követni a túravezető utasításait. Köteles a túravezető által előírt felszerelést viselni. Megrendelő kijelenti továbbá, hogy a jelentkezési lapon az egészségi állapotának megfelelő valós képet közli/közölte. A túra vezetője kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a túravezető utasításainak megszegéséből származik.

12.) A Szolgáltató nem visel felelősséget az érdekkörén kívül eső valamennyi olyan körülményből eredő kárért, amely a Megrendelőt érheti, így különösen, ha a túra során szándékosan súlyosan, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi a túravezető instrukcióit, útmutatásait vagy nem viseli a túravezető által előírt felszereléseket, a jelentkezési lapon szereplő adatokat valótlanul adja meg, vagy lényeges körülményeket az egészségi állapotára nézve eltitkol, hirtelen és előre nem várható időjárásromlás esetén a túravezető változtat a túra helyszínén, idején vagy egyéb feltételein, avagy a Megrendelő a túra indulásakor a találkozó helyén és idején nem, késve, avagy a túrára nyilvánvalóan alkalmatlan állapotban jelenik meg, avagy a szolgáltatás háborús vagy politikai feszültség, vagy más vis maior miatt lehetetlenül el.

13.) Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a túravezető utasításainak megszegéséből származik.

14.) A túra során a Megrendelő által más, harmadik személynek okozott kárért közvetlenül a Megrendelő tartozik felelősséggel, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az okozott károkért.

15.) A Szolgáltató a szolgáltatások természeti és társadalmi környezetének megváltozásáért (pl. hóhiány, jéghiány,  vihar, szárazság, hegyomlás, politikai helyzet, háború stb.) és az ezekből fakadó szolgálatás-kiesésért nem vállal felelősséget.

 16.) A megállapodási szerződés hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles a kifogását haladéktalanul bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség a Megrendelőt terheli. A hibás teljesítésből bekövetkezett károk rendezéséről a felek elsősorban személyesen próbálnak egyezségre jutni.

17.) A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatóban vagy az internetes felületen közzétett programtól indokolt esetben eltérjen, akár a túrát meg is szakíthatja. Megrendelő ezen esetekben kártérítési igénnyel nem élhet a Szolgáltató felé. Indokolt esetnek tekinthető:

 1. a) a túra résztvevőinek egészségügyi/erőnléti állapota;
 2. b) a helyi körülmények megváltozása,
 3. c) a helyszínen az objektív körülmények nem teszik lehetővé a túra biztonságos levezetését.

18.) A Megrendelő az internetes jelentkezéssel, vagy nyilatkozattétellel igazolja, hogy a részvételi feltételeket figyelmesen átolvasta, a szerződésben foglaltakat elfogadja, a rá vonatkozó jogszabályokat betartja.

19.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.