Home Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

by TT Admin

 Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató >>

Szolgáltatási szerződés >>

 

Felhasználási feltételek

 

 1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen „Felhasználási feltételek” a TÚRATERÁPIA honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a turaterapia.hu  oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

 

 1. Érintett felek

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

 

 1. A Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató (turaterapia.hu) fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő, kezdő oldalon tájékoztatja.

 

 1. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, regisztráció

Az oldal szolgáltatásait regisztrált és nem regisztrált felhasználók is igénybe vehetik. Bizonyos szolgáltatások igénybevétele és az oldal közösségi tagjává válás csak regisztrációt követően lehetséges. A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló linket küld a megadott e-mail címre. A regisztráció a linkre kattintással válik befejezetté.

 

 1. Jelszó-használat, biztonság

A Felhasználó jelszava legalább hat karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, „erős” jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:

– Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév),

– Ha a jelszó hat karakternél hosszabb,

– Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot.

A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette.

Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a „jelszó emlékeztető” használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

 

 1. A regisztráció törlése

A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.

 

 1. Az oldal szolgáltatásai

A regisztrációt követően a felhasználó jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a 4. pontban foglaltaknak megfelelően – a szolgáltatások körét módosítsa.

Profil létrehozása: A felhasználó szabadon hozhatja létre saját profilját, adhatja meg adatait.

Képfeltöltés: A felhasználó saját adatlapjára feltölthet fényképeket. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltést feltételekhez kösse, különösen a fájlok méretét, formátumát illetően. A felhasználó meghatározhatja a feltöltött képek nyilvánossági fokozatát, valamint a kommentárok írására, beírások olvasására jogosultak körét.

A Szolgáltató teljes jogot formál a közösségi csoportokban feltöltött képek, videók további használatára a weboldalunkon, és a Facebook oldalunkon: www.facebook.com/turaterapia.

A felhasználó a kép feltöltésével lemond további szerzői jogairól a feltöltött tartalmakat illetően. A szolgáltatónak joga van saját vízjellel ellátni a feltöltött képeket, videókat. Mindezeket a felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, amit a weboldalra történő regisztrációs oldalon az ide vonatkozó opció kipipálásával a Szolgáltató tudomására hozza. Az elfogadás nélkül az oldalra történő regisztráció nem lehetséges.

Közösségépítés: A felhasználó jogosult a többi felhasználó között megadott szempontok alapján keresni, a felhasználókat barátnak jelölni, a számára adott jelölést elfogadni, a felhasználónak jelzést küldeni. A barátnak jelölés elfogadásával az érintettek megjelennek egymás kapcsolati listájában. A felhasználó jogosult más felhasználót „kedvencnek” jelölni, vagy tiltólistára tenni.

Levelezés: A felhasználó jogosult más tagokkal levelezni. A levelezés közvetlen, a címzett és a feladó között folytatott, mások számára nem látható kommunikáció.

Egyéb szolgáltatások: A szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a felhasználók számára az oldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik. Ennek érdekében az oldalt olyan szolgáltatásokkal próbája bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

 

 1. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

– Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

– Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

– Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

– Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

– Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

– Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;

– Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

– Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói (például klubok esetében);

– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

– Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

– Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

 

 1. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.

Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

 

 1. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

 1. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a turaterapia.hu honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a felhasználókat megfelelően tájékoztatja.

Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a szolgáltató a több honlapon regisztrált felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többlet-szolgáltatások igénybe vétele a felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását.

 

 1. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

 

 1. A turaterapia.hu oldalon közölt blogokról

A turaterapia.hu oldalon bármilyen feltöltést, hozzászólást csak regisztrált felhasználó tehet. A regisztrált tagok elfogadják és betartják az alábbi szabályzatot, illetve elfogadják, hogy azok be nem tartása esetén a turaterapia.hu üzemeltetői, cikkszerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználói a feltöltött tartalmat, a hozzászólást, vagy a regisztrációt törölhetik.

 

 1. A blogszerkesztői jogosultságról

14/a – A turaterapia.hu egyes regisztrált felhasználói cikk/blogszerkesztői jogosultsággal rendelkezhetnek. Blogszerkesztői jogosultságot kapnak azon felhasználók, akiknek az adminisztrátor engedélyt ad rá. A blogszerkesztői jogosultság megszűnik, ha:

– A felhasználó regisztrációját törli;

– A felhasználó regisztrációja jelen szabályzat alapján törlésre kerül;

– A felhasználó blogszerkesztői jogosultságáról lemond;

– A felhasználó több mint harminc napig nem lép be az oldalra.

14/b – A 13. pont és bekezdései alapján blogot írók a felhasználási feltételekben írtakat tudomásul veszik. A turaterapia.hu a jogsértő tartalmat eltávolíthatja. A rendszeresen jogsértő tartalmat közzétevő felhasználó regisztrációját a turaterapia.hu törölheti. Ebből a szempontból jogsértő a tartalom, ha annak eltávolítását a jogosult kéri, és a kérésnek a turaterapia.hu helyt ad.

14/c – A 13. pont alapján írt blogok vonatkozásában a turaterapia.hu csak a közzététel helyét – a tárhelyet – biztosítja. A közzétett blogokat a turaterapia.hu nem minden esetben ellenőrzi, azok írására, tartalmára, gyakoriságára, illusztrálására, egyéb jellemzőire nézve semmilyen ajánlást, megbízást nem ad. A felhasználók az így írt blogokért ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt. A felhasználók által írt cikkek írását illetően tehát a turaterapia.hu:

– Nem kezdeményezi blogok írását;

– Nem korlátozza a blogok közzétételét oly módon, hogy az csak meghatározott felhasználók számára legyen látható;

– Az elkészített blogokat nem választja ki közzétételre, azokat nem változtatja meg,

– A blogszerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználók tevékenységét nem befolyásolja, velük semmilyen jogviszonyban nem áll.

A felhasználó a blogírási, szerkesztői jogosultságot, valamint a fórumot csak saját felelősségére használhatja. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.
A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni.

 

 1. A turaterapia.hu fórum

A turaterapia.hu oldalon található fórum célja, hogy a turaterapia.hu/ weboldalon található blogokhoz, témákhoz kapcsolódó véleményeknek, megjegyzéseknek és hozzászólásoknak helyt adjon, valamint az oldal nem megfelelő működésével kapcsolatos észrevételek jelzését lehetővé tegye. Továbbá lehetőséget ad bármilyen témában ún. topicot nyitni: szakmai, közéleti, művészeti, sport, stb. tartalommal.

 

 1. A tartalmi felelősség kérdése

Minden blogért, üzenetért, csatolásért (kép, hang, videó és egyéb média) a hozzászólás írója vállalja a teljes és kizárólagos felelősséget; a turaterapia.hu üzemeltetői / moderátorai / munkatársai nem vállalnak felelősséget – saját hozzászólásaikon kívül – a fórumra / blogokban elhelyezett üzenetekért, csatolásokért (kép, hang, videó és egyéb média).

 

 1. Szerzői jogok védelme

Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a turaterapia.hu által tárhely szolgáltatóként hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, felhívhatja a szolgáltató jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A szolgáltató igyekszik az ilyen kérdéseknek a lehető legrövidebb időn belül eleget tenni, a jogosulttal a jogsértés megszüntetésében, orvoslásában együttműködni.

 

 1. IP cím megőrzésének feltételei

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az üzemeltető hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

 

 1. Jogsértő tartalom megszüntetése

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre az üzemeltető felvilágosítást ad.

 

 1. Hírlevél és reklám e-mail

A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető számára reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön. Azonban bármikor leiratkozhat ezekről a hírlevelekről természetesen.

 

 1. Adatfeldolgozás

Az üzemeltető, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

 

 1. Az adatvédelmi biztos nyilvántartása

Az adatkezelő az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette.